Phuket Top Team‘s RUTHLESS Rob Lisita takes on 2 x shooto champion and JMMA legend Lion takeshi Inoue.